گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

پدیده نادر ملاقات نیما و ارز آزاد

برخی کارشناسان معتقدند نزدیک شدن قیمت ارز آزاد و نیمایی به یکدیگر، پیامدهای سنگین اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.