گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

اهتزاز پرچم ایران بر روی نفتکش انگلیسی

اولین تصاویر منتشر شده از عرشه کشتی توقیف شده انگلیسی در بندرعباس.