گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

آیا تکنولوژی خطرناک است؟

فیلم پیش رو به این پرسش از منظر هایدگر پاسخ می دهد که آیا تکنولوژی خطرناک است؟ مارتین هایدگر، فیلسوف معروف قرن بیستم، تکنولوژی را به شیوه خودش به چالش می‌کشد. اما آیا از نظر او تکنولوژی خطرناک است؟ او در پرداختن به موضوع تکنولوژی از ظواهر امر فراتر رفته و به روح حاکم بر آن پرداخته است.