گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

مدافعانی که ناجی تیمشان شدند

وقتی مدافعان حتی موفق تر از دروازه بانها باعث گل نخوردن تیم خود می شوند و با جان و دل از دروازه تیم خود دفاع می کنند. زمانی که حتی کاری از دست دروازه بان بر نمی آید در نقش یک ناجی عمل می کنند.